Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 30.november 2023

Referat

 

Godkendelse af referat 

Godkendt.

 

Info vedr. ledelsesteam

Referat:  

Rikke Gori Christensen er ansat som afdelingsleder med primært ledelsesområde i Diamanten og Metroen. Rikke tiltræder pr. 1. januar 2024. Der er pt. en vakant afdelingslederstilling i opslag med ansættelse pr. 1. februar 2024. Denne afdelingsleder skal have ledelsen af HJ3, administrative opgaver samt andre passende opgaver til rette kandidats kompetencer.

Status vedr. storforældremøde

Referat:

Det vurderes bedst, at storforældremødet udsættes til 27. februar 2024, hvor mødeformen af skolebestyrelsesmødet d. 25. oktober 2023 blev anbefalet afdelingsopdelt. Et nyt ledelsesteam bliver præsenteret først på denne aften. Indholdet besluttes, når vi nærmer os denne dato. Oplæg ved David Graae omhandlende kommunikation på sociale medier, AULA mv. anbefales (RB). Skal der være oplæg, der henvender sig til eleverne/skal arrangementet være med elevdeltagelse også? Skolebestyrelsens medlemmer ”går i tænkeboks” frem mod skolebestyrelsesmødet d. 22. januar 2024 med emne, indhold og oplægsholdere, der anbefales besluttet denne dato.  

Aalborg Byråd har d. 13. november 2023 send en offentlig høring ud på ”Johanne Fengers Vej”

Vil skolebestyrelsen lave et høringssvar til vedhæftet plan/link?

Referat:  

Skolebestyrelsen er opmærksom på den afledte trafik og ”sikker skolevej”, eventuelle ”kapacitetsudfordringer” i fremtiden for Frejlev Skole og DUS samt synergier og fællesskaber på tværs med udstykningsplanerne og sender høringssvar til Aalborg Kommune herom.

Info og drøftelse af skolepatrulje/fodgængeroverfelt

På baggrund af ledelsesbeslutning om at sætte skolepatruljen ”på pause” tager vi en drøftelse af den nuværende situation og fremtidige muligheder  

Referat:

Pia Bengtson orienterede skolebestyrelsen omkring baggrunden for, hvorfor skolepatruljen er ”sat på pause” med baggrund i fodgængerfelter/fodgængerovergange. Der blev drøftet og anbefalet opstart af en/flere ”gå-busser” i denne periode, hvor skolepatruljen er ”sat på pause”.

Evald Lange Rise har i regi af skolens repræsentant i Frejlev Samråd haft møde med rådmand d. 31.11.2023 Jan Nymark Rose Thaysen omhandlende ”Sikker skolevej” og udfordringen i, at der ikke er opmærkede fodgængerfelter/overgange i Frejlev – særligt langs Nibevej. Der er blevet indsendt en anmodning til politiet, der er myndighed på området med en anbefaling med etableringen af markerede overgange på Nibevej til gavn for byens borgere og Frejlev Skoles elever. Der forventes svar i løbet af et par måneder, om politiet kan godkende placeringen ved ”Nibevej - Offenbachsvej krydset”. Hvis der kommer markerede overgange, giver det Frejlev Skoles skolepatrulje mulighed for at trafikregulere/stoppe trafikken, således skolebørn kan ledes sikkert over vejen. Den nuværende situation uden markerede striber gør det ikke muligt pt. at trafikregulere/stoppe trafikken.    

Stærke fællesskaber – se bilag

Stærke Fællesskaber er Børn og Unges nye grundlag for arbejdet udviklingen af almen og special på både dagtilbud, skole- og fritidsområdet

Referat:

Pia Bengtson orienterede om ”Stærke fællesskaber” udgående fra Børn & Unge-forvaltningen. Stærke fællesskaber skal/kan være svaret på bl.a. at knække segregeringkurven, flere elever beholdes i de almene undervisningstilbud, tilbyde eleverne at være en del af fællesskaber (Vision: Vi er stærkere når vi er i et fællesskab – det er i fællesskaberne vi skal finde svaret), tidligere indsats, ”mellemformer”, nærmiljøets betydning, fællesskaber på tværs (fx skoleskak), agenthed til forældrene samt større opmærksomhed på ”tilbageslusningsmuligheder” fra special- til almene undervisningstilbud.

Frejlev Skole er udvalgt til at være ”fokus-klasse” fra forvaltningens side, hvor prøvehandlinger kan/skal afprøves.

Der er fokus på lokal opkvalificering afhængig af børnegruppen, der modtages.      

 

Meddelelser

Formanden/forældrevalgte

Referat:  

Der er mulighed for at deltage i en europæisk undersøgelse omhandlende alkohol og rusmidler for elever på 9. årgang. Undersøgelsen har en varighed af 45 minutter. Prøven foregår elektronisk i februar og marts 2024. Skolebestyrelsen anbefaler, at Frejlev Skoles 9. årgangs elever deltager i denne undersøgelse.

Der er indkommet en forældrehenvendelse omhandlende egenbetaling til ekskursioner, lejrskoler, transport mv. Skolebestyrelsen drøftede denne og vurderede, at Frejlev Skoles linje ligger inden for ”princip for lejrskole” og ”princip for klasseklasse”. Det anbefales at gøre opmærksom på, at klassekassen er solidarisk i forhold til elever, hvis forældre ikke har råd betaling for deltagelse i lejrskole, ekskursioner mv. med egenbetaling for eget barn/børn.

Der er opmærksomhed på transporten og antallet af lejrskole(r) retorisk.

Skolebestyrelsen anbefaler dialog mellem den pågældende forælder og klasseteamet samt ”emnet/emnerne” kommer på som et punkt på fremtidigt skolebestyrelsesmøde      

 

Skoleledelsen

Referat:  

Orientering omkring fremtidsperspektiverne angående den fysiske ramme og antallet af elever i Diamanten

Medarbejderrepræsentanterne

Referat:  

Der er god stemning i medarbejdergruppen - særligt øget fokus på skole-hjemsamtaler og ”mere tid til kerneopgaven”. Personalerummet er ved at rodfæste sig positivt.  

Eleverne

Referat:  

Opmærksomhed på dagsordenen i relation til elevernes deltagelse og relevans.  

 

Eventuelt

Referat:

Der blev drøftet standsning/parkering foran administrationsbygningen samt langs Frejlev Skolevej i morgentimerne.

Muligheder for at komme med i et kommunalt projekt omkring Frejlev Skoles p-pladsområde for at gøre skolevejen endnu mere sikker med fx skiltning, renovering, nudging.