Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 27.februar 2024

Referat

Tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 17.30-19.30

 

Medlemmer: 

Pia Bengtson (PB), Evald Lange Rise (EL), Rikke Gori Christensen (RC), Morten Højberg (MH), Anne Markussen (AMA), Martin Lønborg Kjeldsen (yMK), Inge Lise Jæger Sørensen (IS), Jannie Weje Stepien (JS), Karina Bredsgaard Randers Thomsen (KT), Lise-Lotte Broen Saxtoft (LS), Lotte Dige Nielsen (LN), Pernille Vestergaard Jensen (PV), Rikke Bonderup Nielsen (RB), Thomas Fals August 9Y, William Forum Toftelund 8A

Afbud: LS, PB, RB

Referent: RC

Ordstyrer: EL

Mødeleder: PV

 

Dagsorden

Godkendelse af referat

Ref.: Godkendt

 

Lektionsfordelingsplan (bilag 1)

Lektionsfordelingsplanen for kommende skoleår 2024/2025 skal godkendes frem mod fagfordelingen d. 17. april 2024

 

Ref.:  

Fremlagt af EL – vi ønsker at opretholde samme struktur som i indeværende skoleår. Der kan forekomme en ændring i forhold til at kristendom i 7.kl/konfirmationsforberedelse forsøges lagt i eftermiddagstimerne.  

Opsummering vedr. timetal til lejrskole  

Godkendt uden anmærkninger

 

Princip om ”lektier” revideres (bilag 2)

Frejlev Skoles princip om ”lektier” ønskes revideret ud fra et elev-, forældre- og medarbejderperspektiv.

Ref.:  

Bilag fremlagt af MH. Bilaget er forslag til en revidering af nuværende princip. Der er en tæt sammenhæng med ønsket om at styrke vores socioøkonomiske løfteevne og den reviderede udgave. Ønsket om en revidering kommer blandt andet fra medarbejderens ønske om at bringe eleverne så godt på vej som muligt og at imødegå den mentalitet der hos nogle elever er præget af at bruge “lektiefri skole” som grund til fx ikke at få lavet opgaver færdige.  

 

De nederste 4 (nye) punkter flyttes op øverst i dokumentet.  

I forhold til evaluering af lektiemængde tilføjes en ny formulering – se revideret bilag.  

Ligeledes skal forældrenes rolle indtænkes i beskrivelsen.  

Lektiernes indhold frem for tiden der bruges på det.  

 

Der skal på alle årgange arbejdes med kulturen for det at arbejde med lektier. Ledelsen skal ud i klasserne og fortælle alle elever at vi ikke længere er “en lektiefri skole”

 

Ledelsen laver rettelser og den reviderede udgave godkendes på næste skolebestyrelsesmøde.

 

Implementeringsplan for ”Stærke Fællesskaber”

Ref.: Udsat til næste skolebestyrelsesmøde 10.april

 

Meddelelser

Formanden/forældrevalgte Skoleledelsen

Ref.:  

Skoleledelsen informerede om:  

 

”Mobilitetsperiode” - EL – der meldes fra d.4-14.marts ind med over- og undertallighed på alle kommunens skoler. I denne periode kan alle medarbejdere orientere sig og vælge at søge en ny og spændende stilling – uden en reel ansættelsessamtale.  

 

”Det gode forældremøde” - RC/PB arbejder med en opdatering af konceptet med henblik på at få en tydligere afklaring af lærerens rolle, muligheden for at have en fast dagsorden i samarbejde med klasseforældrerådet. Vi skal skabe en ensartethed og en ramme for møderne, så det bliver gode og konstruktive møder.  

 

”De praktisk musiske fag – og demotiverede elever” - MH - Der er nedsat en arbejdsgruppe der allerede har ideer til flere tiltag. Fokus på at medarbejderne føler sig rustet til/ har mod til at tage kontakt til hjemmet – samtalekort fx.  

 

”Tillid” som nyt værdiord til Frejlev skoles i forvejen fire værdiord.  

 

”Storforældremøder” - der arbejdes med det sammen med medarbejderne i de forskellige hjemområder. Vi er pt på brainstorm-niveau – senere bringes det op i skolebestyrelsen.  

 

”Elevinddragelse”

 

”Mere tid til kerneopgaven” - har været på PR sammen med hele medarbejderstaben – evalueret og revideret.  

 

“Status på Metroen + Diamanten” - Metroen er flyttet over i det tidligere gps-hus og på torsdag flytter K3. Arbejdet med implementering af Fokusklasser er i gang og vi er fortsat meget positive overfor udviklingen.  

 

“Lejrskole – økonomi og principper” - Frejlev skole operere indenfor lovens rammer, vi skal være skarpe på beskrivelsen bl.a. på skolens hjemmeside. Ligeledes en tydelig guide til hvad man kan gøre som forældre hvis man fx ikke har økonomiske ressourcer til egenbetaling.  

 

Vi skal overveje at have økonomi i forhold til lejrskole på dagsordenen – vi skal overveje kvalitet m.m.  

 

”Den præventive indsats på 0. årgang” - bl.a arbejde med målene for børnehaveklassen, evaluering af skolestart m.m. Forventningsafstemning og fokus på netværk med børnehaver, gps m.fl. En nysgerrighed ind i hvad vi forventer personligt, socialt og fagligt – hvorfor flere og flere elever ender med faste timer i gps-huset. Fokus på samarbejde - børnehave, skole/hjem og internt pæd.praksis.  

HUSK: Der er et ønske i skolebestyrelsen om opfølgning på dette løbende - at få lov at følge processen på sidelinjen.  

 

”Chromebook + GDPR” - Vi afventer fortsat afgørelse vedr. brug af chromebooks

 

Medarbejderrepræsentanterne

Næste års planlægning venter lige om hjørnet - vi glæder os til processen

Hurra for personalerummet – der er ALTID en god stemning i rummet og masser af god snak 😊  

Eleverne

Ikke til stede

PB arbejder fortsat sammen med Monica for at optimere arbejde i elevrådet.  Punkt på dagsorden d.10.april hvor elevråd og Monica deltager.  

 

Eventuelt

 

Skolebestyrelsesmøder 2023-24

21. august 2023 

26. september 2023 

25. oktober 2023 

30. november 2023 

22. januar 2024 

27. februar 2024 

10. april 2024

16. maj 2024 

17. juni 2024